Yazar : el-Hasen el-Muradî

Telif

es-Siyâse evi'l-işâre fî tedbiri’l-imâre

Devlet yönetimine dair öncekilerin çeşitli tecrübelerini, bu konudaki kitapları kullanarak vezirlik ve imâret âdâbını (âdâbü'l-imâre ve'l-vizâre), istişare ve idare türlerini anlatan bir eserdir. Müellif toplam otuz babdan ...

el-Hasen el-Muradî