Yazar : el-Hasen b. Ahmed el-Celâl el-Yemenî

Telif

Berâetü'z-zimme fî nasîhati'l-eimme

Esere göre (Yemen bölgesinde hüküm süren Kâsimiyye devletinde) İmam Mütevekkil alallah İsmail b. Kasım b. Muhammed ile doğu ehli arasında (ehlü'ş-şark) emir bi'l-ma'ruf ve nehiy ani'l-münker ve fakirler ve zayıflara yardım (zekat) ...

el-Hasen b. Ahmed el-Celâl el-Yemenî Nesih Câmiatü Ümmü'l-Kurâ, Mektebetü'l-Melik Abdullah b. Abdülaziz el-Câmiiyyeti