Yazar : ed-Demenhurî

Telif

Nef‘ü’l-ḡazîr fî salâhi’s-sultân ve’l-vezir

Eserde sultân ve vezirin salâhını kaleme aldığını belirten müellif Nehcü's-süluk ilâ nasîhati'l-mülûk adlı eserinden sonra bu eserini telif etmiştir. Eser bir mukaddime, dört bab ve bir hâtimeden müteşekkildir. Müellif eserini ...

ed-Demenhurî Seydî Ahmed ed-Demenhûrî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

Nehcü's-sülûk ilâ nasîhati'l-mülûk

Eser Ebü'n-Necib Abdurrahman b. Nasr b. Abdullah eş-Şeyrezî'nin Nehcü'l-meslûk fî siyâseti'l-mülûk adlı Arapça eserinin Türkçe tercümesidir. Eserde usûl-i siyaset, tedbîr-i raiyyet, memleket, tedbîrin kuralları, ganimetlerin ...

ed-Demenhurî Seydî Ahmed ed-Demenhûrî İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi