Yazar : Ebü'n-necib eş-Şeyrezî

Telif

en-Nehcü'l-meslûk fî siyâseti'l-mülûk

Eser Eyyûbîler devleti hükümdarı Selâhaddin-i Eyyûbî'ye ithafen kaleme alınmıştır. Eserin girişinde müellif Selâhaddin-i Eyyûbî'yi andıktan sonra eserin muhtevasına değinmiş şu hususları ihtiva ettiğini belirtmiştir: ...

Ebü'n-necib eş-Şeyrezî eş-Şeyrezî. Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Nihâyetü'r-rütbe fî talebi'l-hisbe

Hisbe teşkilatı üzerine kaleme alınan bu eser müellifin de eserin girişinde ifade ettiği gibi bu işle ilgilenen birinin isteği üzerine kaleme alınmıştır. Nitekim müellif bu kimseyi hisbe makamında olan, çarşının ahvâlini ...

Ebü'n-necib eş-Şeyrezî eş-Şeyrezî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi