Yazar : Ebü'l-Hüseyn el-Basrî

Telif

Kitâbü'l-imâme

Eser günümüze kadar ulaşmamış olup Ahmed Akgündüz eser hakkında şunları belirtmektedir: "Kâtib Çelebi’nin kaydettiği bu eserin (Keşfü’z-zunûn, II, 1398), Ebü’l-Hüseyin’in günümüze ulaşmayan Şerhu’l-usûli’l-hamse ...

Ebü'l-Hüseyn el-Basrî