Yazar : Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî

Telif

Kitâbü mevâizi'l-mülûk ve's-selâtîn

Müellif eserinin girişinde Mevâizü'l-ulûm adlı eserini kaleme aldıktan sonra hükümdarlara ve sultânlara nasihatler (Mevâizü'l-mülûk ve's-selâtîn) hakkında bir kitap daha kaleme aldığını belirtir. Çünkü ona göre insanlar ...

İbnü'l-Cevzî Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

eş-Şifa fî mevâzi'l-mülûk ve'l-hulefâ

Genel olarak devlet idaresinin keyfiyeti, bunun fazilet ve tehlikesi, sultânın bazı görevleri, cihad, salih kimselerin sözleri vb. hususlara değinen eser devlet adamlarına işlerinde dikkatli olmaları konusunda nasihatlerde bulunmak ...

İbnü'l-Cevzî Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî

Telif

el-Misbahu’l-mudi’ fî hilâfeti’l-Mustazi

Genel olarak siyaset ve ahlak konularını ihtiva eden eser Halife Mustazi-Biemrillah'a ithaf edilmiş olup asıl itibariyle sultâna nasihat (tezkire) etmek maksadıyla kaleme alınmıştır. Müellif toplam on yedi babdan oluşturduğu eserine ...

İbnü'l-Cevzî Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî

Telif

er-Red 'ale'l-mutaassıb el-anîd el-mâni' min zemmi Yezîd

Eser esasında itikad meselelerine dair tartışmaları ihtiva eden bir kitap olmakla birlikte tartıştığı konunun siyasi olaylarla doğrudan ilişkisi olması dolayısıyla eserin siyaset düşüncesi yönüyle de bir önemi vardır. Bunun ...

İbnü'l-Cevzî Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzî