Yazar : Ebü’l-fazl Mustafa el-İstanbûlî

Tercüme

Tercüme-i nizâmü’l-mülk

Eser Nizâmülmülk Ebû Ali Hasan b. Ali et-Tûsî'nin (ö. 485/1092) Siyâsetnâme adlı Farsça eserinin Türkçe ...

Ebü’l-fazl Mustafa el-İstanbûlî Nesih İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi