Yazar : Ebü Nuaym Ahmed b. Abdullâh b. Ahmed b. İshâk el-İ

Telif

Kitâbü'l-imâme ve'r-red ale'r-Râfıza

Müellif eserine insanların imâmet konusunda ihtilafa düştüklerini ve farklı gruplara ayrıldıklarını belirterek başlar. İhtilaf ettikleri konu ise "İnsanların Hz. Peygamber'den sonra imamlığa en layık/efdal olanının ilki ...

Ebü Nuaym Ahmed b. Abdullâh b. Ahmed b. İshâk el-İ Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi