Yazar : Ebu Nasr Muhammed el-Fârâbî

Derleme

Kitâbü'l-mille

Genel olarak iki bölümden oluşan eser hakkında Kaya; eserin ilk bölümünün müellifin Medinetü'l- fâzıla ve es-Siyâsetü'l-medeniyye adlı eserinin, ikinci bölümünün ise İhsâu'l-ulûm adlı eserinin bazı bölümlerinin tekrarı ...

Fârâbî Ebu Nasr Muhammed el-Fârâbî

Telif

Risâle fî arâi ehli’l-medineti’l-fâzıla

Eser esasında Fârâbî'nin felsefî doktrinin temel taşı olan "sudûr" nazariye bağlamında ele alınmıştır. Varlıklar hiyerarşisini/merâtibü'l-mevcudâttan ilk varlığı zikrederek başlayan eserde bu varlıktan sadır olan akıllar ...

Fârâbî Ebu Nasr Muhammed el-Fârâbî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

el-Elfâzu’l-Eflâtûniyye ve takvîmü siyâseti’l-mülûkiyye ve’l-ahlâk

Eser adından da anlaşılacağı üzere Eflatun’unun sözlerinin Arapça tercümelerinden müteşekkildir. Eserde yer alan sözlerin çoğu siyaset ilmi ve devlet yönetimi ile ilgilidir. Eserin Fârâbî'ye nispeti kaynaklarda çok kesin ...

Fârâbî Ebu Nasr Muhammed el-Fârâbî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Fusûlü’l-medenî

Eser Fârâbî'nin ahlâk, siyâset ve bunun dışında çeşitli felsefî konulara dair görüşlerini ihtiva eden fasıllardan oluşan bir kitaptır. Eserin girişinde müellifin eserdeki bu fasıllar hakkındaki ifadelerine göre fasıllar ...

Fârâbî Ebu Nasr Muhammed el-Fârâbî