Yazar : Ebû Yûsuf

Telif

Kitâbü’l-harâc

Halife Harun Reşid'e ithâfen kaleme alınan bu eser iktisâdî ve siyâsî konuları fıkıh ilmi çerçevesinden ele alan bir kitaptır. Müellif konuya Halife Hârun Reşid'e nasihat ederek başlar. Sonraki bölimlerde eserde genel olarak ...

Ebû Yûsuf Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

er-Red 'alâ siyerî’l-Evzâî

Bu eser kaynaklarda Ebû Amr Abdurrahmân b. Amr b. Yuhmid el-Evzâî'nin günümüze kadar gelen tek eseri olarak bahsedilen ve İmam Muhammed b. İdris eş-Şâfiî'nin el-Ümm adlı eserinde bir bölüm olarak kendisine yer verilmiş olan Kitâbu ...

Ebû Yûsuf