Yazar : Ebû Hayyân et-Tevhidî

Telif

Ahlâku'l-vezireyn

Eser Büveyhî vezirlerinden Ebü’l-Fazl İbnü’l-Amîd ile Sâhib b. Abbâd'ın bazı kötü vasıflarını, düşüncelerini, ahvallerini anlatıp onları yermek maksadıyla kaleme alınmıştır. Ayrıca eserinin girişinde müellif hicrî ...

Ebû Hayyân et-Tevhidî

Telif

el-İmtâ' ve'l-muânese

Ebû Hayyân et-Tevhîdî'nin(ö. 414/1023) ilmî, edebî ve felsefî mahiyetteki sohbetleri içeren eseri. Eser hicrî 370 (981) yılının sonunda Bağdat'ta dostu Ebü'l-Vefâ el-Bûzcânî'nin Büveyhî veziriyle İbn Sa'dân'ın konağında ...

Ebû Hayyân et-Tevhidî Topkapı Sarayı Müzesi

Telif

Resâ'ilü Ebî Hayyân et-Tevhîdî

Tevhîdî’nin günümüze intikal eden dokuz risâlesini İbrâhim el-Kîlânî bu başlıkla yayımlamıştır (baskı yeri yok, ts.). Bunlar sırasıyla Risâletü’s-sakīfe, Risâle fî ʿilmi’l-kitâbe, Risâletü’l-hayât, Risâle ...

Ebû Hayyân et-Tevhidî