Yazar : Ebû Abdillah Muhammed Bayram b. Muhammed Bayram b.