KAYNAKLAR

 I.  Kitap ve Makaleler

Arıcı, Mustakim, “Ahlâk ve Siyaset Üzerine Düşünceler", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25, (2011), 167-188.

Ayni, Mehmed Ali, Türk Ahlâkçıları, İstanbul: Maarif Basımevi, 1939.

Bahir Selçuk-Fatih Elçi "Sultan Abdülaziz’e Sunulmuş Bir Siyâsetâme Çevirisi: Kavalalı Hüseyin Kâzım’ın “Risâle-i Seciyye”si" Adıyaman Üniversitesi SBE Dergisi, 2013/6, sy. 12.

Balaban, Mustafa Rahmi, Tarih Boyunca Ahlâk, İstanbul: Gayret Kitabevi, 1949.

Bayraktar, M. Faruk, İbn Cemaa'dan Öğretmen ve Öğrencilere Öğütler, İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı (İFAV), 1997.

Bursalı, Mehmet Tahir, “Ahlâk Kitaplarımız”, sadeleştiren: Saadettin Özdemir, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 22. (2009), 161-176.

----- Siyasete müteallik asar-ı İslamiyye, 1344/1925, İstanbul: Kader Matbaası, 1330.

Bülbül, Tuncay, Hümâyunnâme, (inceleme-tenkitli metin), (doktora tezi), Gazi Üniversitesi SBE., 2009.

el-Cevziyye, Ebu Abdullah Şemseddin Muhammed İbn Kayyim, Nefis Tezkiyesi, tercüme Osman Arpaçukuru, Mehmet Ali Kara, Alim Yücer, İstanbul: Karınca , 2003

-------Sabredenler ve şükredenler, trc. Zeynelabidin Tatlılıoğlu, -- 2. bs. -- İstanbul: İnsan Yayınları, 1994.

Ceyhan, Adem, Bedr-i Dilşâd’ın Muradnâmesi, İstanbul, 1997.

Çağrıcı, Mustafa, İslam Düşüncesinde Ahlâk, -- 4. bs. -- İstanbul: Dem Yayıncılık, 2012.

-------Ahlâkımız, -- İstanbul: Marifet Yayınları, 1981.

-------Ana Hatlarıyla İslam Ahlâkı, -- İstanbul: Ensar Neşriyat, 1985.

Çolak, M. Orhan "İstanbul Kütüphanelerinde Bulunan Siyasetnâmeler Bibliyografyası", TALİD, (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2003) s. 339-378.

Düzenli, Pehlul, Osmanlı Hukukçusu Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi ve Fetvaları, (doktora tezi), Selçuk Ünv. SBE, 2007.

Eşrefzâde, Abdullah er-Rumi, Müzekki'n-nüfus, İstanbul: Dârü't-tıbâati'l-âmire, 1263.

-------Müzekki'n-nüfus,hz. Abdullah Uçman,İstanbul : İnsan Yayınları, 1996.

------Fütüvvetname, haz. Orhan Bilgin, İstanbul: Yıldızlar Matbaası, 1992.

Fahri, Macit, İslam Ahlâk Teorileri, çev. Muammer İskenderoğlu, Atilla Arkan, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004.

-------İslam Düşüncesinde Ahlâk Felsefesi, çev. Nadim Macit, A. Celil Candan, [y.y.,t.y.].

Fârâbî, Mutluluğun Kazanılması çev. Ahmet Arslan, Ankara: Vadi Yayınları, 1999.

Fındıkoğlu, Ahlâk Tarihi, İstanbul: Gençlik Kitabevi Neşriyatı, 1944.

Gazzâlî, Ebû Hamid Huccetü’l-islam Muhammed b. Muhammed, İhya-ı ulumi’d-din.; tercüme Ali Arslan, İstanbul: Arslan Yayınları, 1981.

-------Eyyuhe’l-veled=Ey Oğul,trc. Hasan Küçük, İstanbul: Marifet Yayınları, 1984.

-------Mükaşefetü’l-kulub, çev. Yaman Arıkan, -- 2. bs. -- İstanbul: Yunus Emre Yayınları, 1972.

-------Kimya-yı Saadet, ter. A. Faruk Meyan . -- 4. bs. -- İstanbul: Bedir Yayınevi, 1972/1392,

-------Tercüme-i Kimya-yı Saadet,İstanbul: Takvimhane-i Amire, 1260.

Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-beyan fî Kavanin-i Âli Osman, haz. Sevim İlgürel, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1998.

Humeydi, Abdülazîz b. Abdullah, et-Tarihü’l-İslâmî: mevakıf ve iber : el-mevakıfü’l-ahlâkıyye, İskenderiye: Dârü’d-Da’ve ; Cidde : Dârü’l-Endelüs el-Hadra, 1998/1418.

İbn Cemaa, Ebu Abdullah Bedreddîn Muhammed b. İbrahîm b. Sadullah Kinani Hamevi, İslam Geleneğinde Öğretmen Öğrenci Eğitim Öğretim Adabı, çev. Muhammed Şevki Aydın, İstanbul: Marifet Yayınları, 1998.

İbnü'n-Nedim, el-Fihrist, Beyrut, Dârü'l-Ma'rife, 1978/1398.

İbşihi, Ebü'l-Feth Bahaeddin Muhammed b. Ahmed b. Mansur, Terceme-i el-Müstetraf fî külli fennin mustazraf, trcm. Ekmekçizade Ahmed Efendi; gözden geçiren Esad Efendi, İstanbul: Dârü't-tıbâati'l-âmire, 1261.

el-İci, Ebü'l-Fadl Adudüddin Abdurrahman b. Ahmed, el-Ahlâku'l-Adudiyye, thk. Müstakim Arıcı, Kutadgubilig, 15, (2009), 135-172.

İsmail Paşa el-Bağdadi, Hediyyetü'l-arifin esmaü'l-müellifin ve asarü'l-musannifin, 1338/1920, istinsah ve tsh. İbnülemin Mahmûd Kemal İnal, Avni Aktuç, Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1955.

Kallek, Cengiz, İslam iktisat düşüncesi tarihi: harac ve emval, İstanbul: Klasik Yayınları, 2004.

Karabulut, Ali Rıza,Mu’cemü’l-mahtutat el-mevcude fî mektebat İstanbul ve Anadolu = İstanbul ve Anadolu Kütüphanelerinde Mevcut El Yazması Eserler Ansiklopedisi,[y.y., t.y.].

Katib Çelebi, Hacı Halife Mustafa b. Abdullah, Keşfü’z-zunûn an esâmi'l-kütüb ve'l-fünûn = Lexicon bibliographicum et encyclopedicum, 1067/1657, edited and translated by Gustavus Fluegel, Beyrut : Dâru Sadır, [t.y.].

Kaya, M. Cüneyt, "Bir “Filozof” Olarak Sirâceddin el-Urmevî: Letâifü’l-hikme Bağlamında Bir Tahlil Denemesi", Dîvân: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, XVII/33, (2012), 1-45.

Kehhâle, Ömer Rızâ, Mu’cemü’l-müellifin : teracimu musannifi’l-kütübi’l-Arabiyye, 1905-1987, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1993/1414.

Kınalızâde Ali Efendi ve ahlâk-ı Alai = Ahlâk-ı Alâî, İstanbul: İz Yayıncılık, 2005.

Kırmızı, Abdülhamid, "Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhisü'l-beyan fi Kavanin-i Ali Osman, haz. Sevim İlgürel, Ankara: TTK, 1988, xxix+338 s."Târih Okumaları: Kendi Metinleriyle Osmanlı Tarihi, Bilim ve Sanat Vakfı Araştırma Merkezi, (2002-2004).

Levend, Agah Sırrı, Siyaset-nameler, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, 10 (1962), s. 167-194.

Musannifek, Alaeddin Ali b. Muhammed b. Mes'ud el-Bistami, Tercüme-i tuhfe-i mahmud-ı muhteşem,trc. Şabanzade Mehmed, İstanbul: Hac Salih Efendi Matbaası, 1285/1868.

Nasr Muhammed Arif, Fî mesadiri’t-türasi’s-siyasiyyi’l-İslâmîyyi dirase fî işkaliyyeti’t-ta’mim kable’l-istikra ve’t-te’sil, Virginia : el-Ma’hedü’l-Alemi li’l-Fikri’l-İslâmî [The International Institute of Islamic Thought], 1994/1415, 237 s.

Özcan, Hanifi, Fârâbî’nin İki Eseri, İstanbul: M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Yayınları, 2014.

Özgen, Mehmet Kasım, “Bursalı Mehmet Tahir'in Eski Ahlâk Kitaplarımız Adlı Eseri”, Bilimname, XVIII/1, (2010), 251-264.

Özkaya, Yücel, "Canikli Ali Paşa'nın Risâlesi: Tedâribü'l-ğazavât", TAD, VII/ 12·13, s. 119-191;

Sohrweide, Hanna “Das Enīs El-Qulūb. Ein Verschollenes Werk des Historikers Mustafā ʿÂlī”, TTK Bildiriler VIII, Ankara 1981, II, 983-991.

Tüfenkci, Semra, İhvan-ı Safa’nın siyaset risalesi üzerine bir inceleme, (yüksek lisans tezi), (Sakarya Üniversitesi SBE., 2008, s. 81.) s. 36-38.

Tûsî, Ebû Ca‘fer Nasîrüddîn Muhammed b. Muhammed b. Hasen, Seçkinlerin Ahlâkı: Evsafü’l-eşraf, çev. Anar Gafarov, İstanbul : İz Yayıncılık, 2009.

-------Ahlâk-ı Nasıri, editör Tahir Özakkaş; çev. Anar Gafarov, ZaurŞükürov, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2007.

Uğur, Ahmet, Osmanlı siyaset-Nameleri, Kayseri : Erciyes Üniversitesi, 1992.

Unsur Keykavus b. İskender b. Kabus Keykavus b. İskender, Kâbusname, çev. Mercimek Ahmed [İlyasoğlu]; göz.geç. Orhan Şaik Gökyay, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2007.

Varol, Hüseyin, Edebü'l-Katip İbnu Kuteybe (Abdullah b. Müslim). (Birinci kısım), (doktora tezi), Atatürk Üniversitesi SBE, 1980.

Yahya b. Adiy, Tehzîbü'l-ahlâk, thk. ve çev. Harun Kuşlu, İstanbul: Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2013;

Yazar, Sadık, "Gazzâlî’nin XIII-XIX. Yüzyıllar Arasında Batı Türkçesinde Tercüme Edilen Eserleri", Divan Disiplinlerarası Araştırmalar Dergisi, 2011, s.67-156.

Yeniterzi, Emine, "Anadolu Türk Edebiyatında Ahlâkî Mesneviler", Türkiye Araştırmaları Dergisi, V/10 ( 2007), 433-468.

Yusuf b. Osman el-Hazim, Delilü’l-Musaneffat fi’s-Siyaseti’ş-Şeriyye ve’l-Ahkami’s-Sultaniyye, et-Turas, Riyad: İbn Al Azraq Center for Political Heritage Studies, 2014.

Zernucî, Burhaneddin, Açıklamalı Ta'lim'ül Müteallim Tercümesi, trc. Talha Hakan Alp, İstanbul: Yasin Yayınevi, 2012.

Zirikli, Hayreddin, el-A'lâm : kamusu teracimi li-eşheri'r-rical ve'n-nisa mine’l-Arabi’l-mübta’ribin ve’l-müsteşrikin, 1396/1976, Beyrut : Dârü'l-İlm li'l-Melayin, 1984.

 

II.            Kataloglar ve Ansiklopediler

Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları Alfabetik Kataloğu, İstanbul : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü (1993 1. c;1995 2. c.; 2001 3. c.; 2003 4. c.)

Bayburtlugil, Nureddin, Kayseri Raşid Efendi Kütüphanesi Farsça Yazmalar Kataloğu, --1970. ( Tez Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü )

Bayraktar, Nail, Atatürk Kitaplığı Kataloğu, Ankara : Yapı ve Kredi Bankası Yayınları, 1973.

Belediye Kütüphanesi Yazma Eserler Eser Adı Kataloğu: Belediye ve Muallim Cevdet Bölümleri, İstanbul: TDV İslam Ansiklopedisi, 1990.

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Beyazıt Bölümü Yazma Eserler Kataloğu. -- [y.y.,t.y.]

Beyazıt Devlet Kütüphanesi Veliyyüddin Efendi Bölümü Yazma Eserler Kataloğu, İstanbul : [y.y.], 1994.

Dağlı, Yücel, ...[ve öte.], Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2001.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi El Yazması Eserler Kataloğu;Abdullah Ceyhan, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, (1. c. 1988.); (2. c. 1994.)

ed-Dugeym, Mahmud es-Seyyid ve Mahmud Seyitoğlu, Fihrüsü’l-mahtutati’l-Arabiyyeve’t-Türkiyyeve’l- Farisiyyefi’l-Mektebeti’s-Süleymaniyye, takdim Emir Eş.;İstanbul : MüdiriyyeMektebetü’s-Süleymaniyyeli’l-Mahtutat, 2010/1431.

Erzurum İl Halk Kütüphanesi Arapça El Yazma Eserler Kataloğu, Recep Uslu, Erzurum: 1981. ( Yüksek Lisans Tezi Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi )

Hacı Selim Ağa kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu : Hacı Selim Ağa, Hüdeaif Efendi, Kemankeş, Nurbanu ve Yakup Ağa Bölümleri-- [y.y. : y.y.], 1990.

İbnü'l-Emin Koleksiyonu Konularına Göre Tasnifli Yazma Eserler Kataloğu, İstanbul : [y.y.], 1987.

İbrahim Hakkı Konyalı ve Konyalı Kütüphanesi Yazmalar Kataloğu Mustafa Özdamar, İstanbul: Kırkkandil Yayınları, 1997.

İbrahim Hakkı Konyalı Kütüphanesi Yazma Eserler Kataloğu, [y.y. : y.y.], 1994.

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Arapça Yazmalar Kataloğu, İstanbul : T.D.V. İslam Ansiklopedisi Genel Müdürlüğü, 1987.

İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Kataloğu, [y.y.,t.y.] (İstanbul : İslam Ansiklopedisi, 1987

Karabulut, Ali Rıza, Kayseri Raşid Efendi Eski Eserler Kütüphanesindeki Türkçe, Farsça Arapça Yazmalar Kataloğu, Kayseri: Mektebe Yayınları, 1995.

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Kitap Kataloğu, Konya: Arı Basımevi, 1986.

Levend, Agâh Sırrı, "Ümmet Çağında Ahlâk Kitaplarımız", TDAY Belleten, Ankara: 1964, s. 89-115.

Şeşen, Ramazan, ...[ve öte.], Kıbrıs İslâm Yazmaları Kataloğu/Fihrisü'l-mahtutati'l-İslâmiyye fî Kıbrıs, İstanbul: İslâm Tarih, Sanat ve Kültürünü Araştırma Vakfı (İSAR), 1995.

DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, (1988-2018).

--- TDV İslâm Ansiklopedisi'nden İstifade Edilen Maddeler

SIRA NO               MADDE YAZARI VE MADDELER

1             ABDULLAH KAHRAMAN, "TRABLUSÎ, ALÂEDDİN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/trablusi-alaeddin (16.12.2018).

2             ABDÜLAZÎZ el-ALEVÎ, "İBN FAZLULLAH el-ÖMERÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-fazlullah-el-omeri (14.12.2018).

3             ABDÜLKADİR ÖZCAN, "HEŞT BİHİŞT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hest-bihist--bitlisi (02.12.2018).

4             ABDÜLKADİR ÖZCAN, "İDRÎS-i BİTLİSÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/idris-i-bitlisi (02.12.2018).

5             AHMET AKGÜNDÜZ, "EBÜ’l-HÜSEYİN el-BASRÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebul-huseyin-el-basri (14.12.2018).

6             AHMET AKGÜNDÜZ, "EBÜSSUÛD EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebussuud-efendi (14.12.2018).

7             AHMET GÜNER, "İBNÜ’L-AMÎD, EBÜ’L-FAZL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-amid-ebul-fazl (03.01.2019).

8             AHMET KAHRAMAN, "AHLÂK-ı ALÂÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahlak-i-alai (15.12.2018); Ayşe Sıdıka Oktay,

9             AHMET ÖZEL, "AYINTÂBÎ, Mehmed Münîb", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ayintabi-mehmed-munib (15.12.2018).

10           AHMET ÖZEL, "HUZÂÎ, Ali b. Muhammed", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/huzai-ali-b-muhammed (30.11.2018).

11           AHMET ÖZEL, "İBNÜ’l-KĀS", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-kas (30.11.2018).

12           AHMET ÖZEL, "KİNÂNÎ, Yahyâ b. Ömer", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kinani-yahya-b-omer (14.12.2018).

13           AHMET ÖZEL, "KUMMÎ, MUHAMMED B. HASAN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kummi-muhammed-b-hasan (02.01.2019).

14           AHMET NEDİM SERİNSU, "Kerâbîsî", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kerabisi (10.12.2018).

15           AHMET YAMAN, "SİYER", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/siyer (09.12.2018).

16           AHMET YILDIRIM, "İBN ZENCÛYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-zencuye (15.12.2018).

17           ALİ BARDAKOĞLU, "ABBÂDÎ, Ebû Âsım", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abbadi-ebu-asim (13.02.2019).

18           ALİ ÖNGÜL, "EBÛ SÂLİM en-NASÎBÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-salim-en-nasibi (15.12.2018

19           ALİ ŞAKİR ERGİN, "ABDÜLHAMÎD el-KÂTİB", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulhamid-el-katib (14.12.2018).

20           ASRİ ÇUBUKCU, "HALÎL b. ŞÂHİN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/halil-b-sahin (02.12.2018).

21           AVNİ İLHAN, "FEDÂİHU’l-BÂTINİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/fedaihul-batiniyye (30.11.2018).

22           AVNİ İLHAN, "MÜFÎD, Şeyh", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mufid-seyh (12.02.2019).

23           AYDIN TAŞ, "ŞEYBÂNÎ, Muhammed b. Hasan", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/seybani-muhammed-b-hasan#1 (14.12.2018).

24           BEKİR TOPALOĞLU, "ET-TEMHÎD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/et-temhid--bakillani (03.01.2019).

25           CASİM AVCI, "SÂBÎ, Hilâl b. Muhassin", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sabi-hilal-b-muhassin (14.12.2018).

26           CASİM AVCI, "MES‘ÛDÎ, ALİ B. HÜSEYİN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mesudi-ali-b-huseyin (03.01.2019).

27           CÂSİM el-UBÛDÎ, CENGİZ TOMAR, "İBNÜ’l-HATÎB, Lisânüddin", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-hatib-lisanuddin (14.12.2018).

28           CELIA KERSLAKE, "CELÂLZÂDE MUSTAFA ÇELEBİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/celalzade-mustafa-celebi (15.12.2018).

29           CENGİZ GÜNDOĞDU, "SİVÂSÎ, Abdülmecid", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sivasi-abdulmecid (15.12.2018).

30           CENGİZ KALLEK, "EBÛ YA‘LÂ el-FERRÂ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-yala-el-ferra#1 (13.02.2019).

31           CENGİZ KALLEK, "HİSBE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hisbe#1 (14.12.2018).

32           CENGİZ KALLEK, "İBNÜ’r-RİF‘A", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnur-rifa (30.11.2018).

33           CENGİZ KALLEK, "KİTÂBÜ’l-HARÂC", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kitabul-harac--kudame-b-cafer (30.11.2018).

34           CENGİZ KALLEK, "KUDÂME b. CA‘FER", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kudame-b-cafer (30.11.2018).

35           CENGİZ KALLEK, "MÂVERDÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/maverdi (14.12.2018).

36           CEVAT İZGİ, "İBN HAMEVEYH, Tâceddin", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-hameveyh-taceddin (15.12.2018).

37           CECAT İZGİ, "HEYSEM B. ADÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/heysem-b-adi (10.12.2018).

38           CENGİZ KALLEK, "MÂVERDÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/maverdi (15.12.2018).

39           DİA, "KOCA SEKBANBAŞI RİSÂLESİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/koca-sekbanbasi-risalesi (15.12.2018).

40           DİA, "KUTADGU BİLİG", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kutadgu-bilig (14.12.2018).

41           ELNURE AZİZOVA, "UBEYD b. ŞERİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ubeyd-b-seriyye (14.12.2018).

42           ENVER KONUKÇU, "CİHANGİR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cihangir (15.12.2018).

43           ENVER UYSAL, "İHVÂN-ı SAFÂ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ihvan-i-safa (15.12.2018).

44           FERHAT KOCA, "İBN TEYMİYYE, Takıyyüddin", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-teymiyye-takiyyuddin#1 (15.12.2018).

45           FİLİZ KARACA, "TEŞRİFAT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/tesrifat (15.12.2018).

46           H. BEKİR KARLIĞA, "GAZZÂLÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/gazzali#5-eserleri (15.12.2018

47           H. BEKİR KARLIĞA, "İBN RÜŞD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-rusd--torun#1 (30.11.2018).

48           H. YUNUS APAYDIN, "İBN HAZM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-hazm#1 (30.11.2018).

49           HAMİD ALGAR, "FEYZ-i KÂŞÂNÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/feyz-i-kasani (03.12.2018).

50           HASAN GÜLEÇ, "FEZÂRÎ, Ebû İshak", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/fezari-ebu-ishak (15.12.2018).

51           HÜSEYİN ELMALI, "Dİ‘BİL", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/dibil (15.12.2018).

52           HÜSEYİN YAZICI, "İBN KUTEYBE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-kuteybe#1 (30.11.2018).

53           İBRAHİM HATİBOĞLU, "İBN EBÜ’d-DÜNYÂ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-ebud-dunya (30.11.2018).

54           İHSAN FAZLIOĞLU, "İBNÜ’l-EKFÂNÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-ekfani (15.12.2018).

55           İLHAN KUTLUER, "BELHÎ, Ebû Zeyd", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/belhi-ebu-zeyd (30.11.2018).

56           İLHAN KUTLUER, "İBNÜ’t-TAYYİB es-SERAHSÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnut-tayyib-es-serahsi (30.11.2018).

57           İLHAN KUTLUER, "MÎZÂNÜ’l-HAK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mizanul-hak (02.12.2018).

58           İLYAS ÇELEBİ, "SÂHİB b. ABBÂD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sahib-b-abbad (30.11.2018).

59           İLYAS ÜZÜM, "İBN BÂBEVEYH, EBÜ’L-HASAN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-babeveyh-ebul-hasan (12.12.2018).

60           İLYAS ÜZÜM, "FIRAKU’Ş-ŞÎA", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/firakus-sia (02.01.2019).

61           İLYAS ÜZÜM, "NEVBAHTÎ, HASAN B. MÛSÂ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nevbahti-hasan-b-musa (02.01.2019).

62           İNCİ KOÇAK, "İBN HAMDÛN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-hamdun (30.11.2018).

63           İSA DOĞAN, "HASAN el-UTRÛŞ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hasan-el-utrus (30.11.2018).

64           İSA DOĞAN, "İSKÂFÎ, Ebû Ca‘fer", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/iskafi-ebu-cafer (30.11.2018).

65           İSMAİL AKA, "HÂNDMÎR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/handmir (14.12.2018).

66           İSMAİL DURMUŞ, "İBNÜ’l-MUKAFFA‘", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-mukaffa#1 (30.11.2018).

67           İSMAİL DURMUŞ, "REYHÂNÎ, Ali b. Ubeyde", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/reyhani-ali-b-ubeyde (02.12.2018).

68           İSMAİL DURMUŞ, "VEŞŞÂ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/vessa (15.12.2018);

69           İSMAİL DURMUŞ, "İBNÜ’L-MU‘TEZ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-mutez (02.01.2019).

70           KEMAL BEYDİLLİ, "ISLAHAT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/islahat#2-xviii-yuzyildan-tanzimata-kadar (15.12.2018).

71           KEMAL SANDIKÇI, "İBN UKDE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-ukde (30.11.2018).

72           KEMAL YAVUZ, "ŞEYHOĞLU", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/seyhoglu (14.12.2018)

73           KHALIQ AHMAD NIZAMI, "FAHREDDİN MÜBÂREK ŞAH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/fahreddin-mubarek-sah (14.12.2018).

74           M. CÜNEYT KAYA, "YUHANNÂ b. BITRÎḲ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/yuhanna-b-bitrik (14.12.2018).

75           M. NAZİF ŞAHİNOĞLU, "AHLÂKU’l-EŞRÂF", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ahlakul-esraf (15.12.2018).

76           M. ORHAN OKAY, "HAŞMET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hasmet (15.12.2018).

77           MAHMUD EROL KILIÇ, "İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-arabi-muhyiddin#1 (02.12.2018).

78           MAHMUT KAYA, "ÂMİRÎ, Ebü’l-Hasan", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amiri-ebul-hasan (02.12.2018).

79           MAHMUT KAYA, "ARİSTO", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/aristo (14.12.2018)

80           MAHMUT KAYA, "FÂRÂBÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/farabi#1 (14.12.2018).

81           MAHMUT KAYA, "SİNÂN b. SÂBİT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sinan-b-sabit (15.12.2018).

82           MARİNA TOLMACHEVA, "İSTAHRÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/istahri (03.01.2019).

83           MEHMET ALİ KAPAR, "ES‘AD b. MEMMÂTÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/esad-b-memmati (14.12.2018).

84           MEHMET AZİMLİ, "SEHL B. HÂRÛN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sehl-b-harun (10.12.2018).

85           MEHMET BAYRAKDAR, "İBN MİSKEVEYH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-miskeveyh (30.11.2018).

86           MEHMET ERKAL, "el-AHKÂMÜ’s-SULTÂNİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/el-ahkamus-sultaniyye--ferra (15.12.2018);

87           MEHMET İPŞİRLİ, "ÂSAFNÂME", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/asafname (15.12.2018).

88           MEHMET İPŞİRLİ, "AYN ALİ EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ayn-ali-efendi (15.12.2018).

89           MEHMET İPŞİRLİ, "KALKAŞENDÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/kalkasendi (14.12.2018).

90           MEHMET İPŞİRLİ, "LUTFİ PAŞA", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/lutfi-pasa (15.12.2018).

91           MEHMET KANAR, "NİZÂMÎ-i GENCEVÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nizami-i-gencevi (02.12.2018).

92           MEHMET KANAR, "ŞÂHNÂME", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sahname#1 (15.12.2018).

93           MEHMET NESİM DORU, "YAHYÂ b. ADÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/yahya-b-adi (15.12.2018).

94           MUAMMER DİZER, "EBÛ MA‘ŞER el-BELHÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-maser-el-belhi  (30.11.2018).

95           MUHAMMED HAMÎDULLAH, "SERAHSÎ, Şemsüleimme", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/serahsi-semsuleimme (13.02.2019).

96           MURAT AĞARI, "YA‘KUBÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/yakubi (02.01.2019).

97           MUSTAFA ÇAĞRICI, "BOSTANZÂDE YAHYÂ EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bostanzade-yahya-efendi (15.12.2018).

98           MUSTAFA ÇAĞRICI, "et-TÂC fî AHLÂKİ’l-MÜLÛK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/et-tac-fi-ahlakil-muluk (21.12.2018).

99           MUSTAFA ÇAĞRICI, "GAZZÂLÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/gazzali#1 (30.11.2018).

100         MUSTAFA ÇAĞRICI, "SİRÂCEDDİN el-URMEVÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/siraceddin-el-urmevi (15.12.2018).

101         MUSTAFA FAYDA, "VÂKIDÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/vakidi (10.12.2018).

102         MUSTAFA MUHAMMED eş-ŞEK‘A, "İBN ABDÜRABBİH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-abdurabbih (14.12.2018).

103         MUSTAFA ÖZ, "CEMÂLEDDİN AKSARÂYÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cemaleddin-aksarayi (30.11.2018).

104         MUSTAFA ÖZ, "HİŞÂM b. HAKEM", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hisam-b-hakem (30.11.2018).

105         MUSTAFA ÖZ, "MECLİSÎ, Muhammed Bâkır", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/meclisi-muhammed-bakir (02.12.2018).

106         MUSTAFA ÖZ, "MÜEYYED-FİDDÎN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mueyyed-fiddin (30.11.2018).

107         MUSTAFA ÖZ, "NEVBAHTÎ", İSMÂİL B. ALİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nevbahti-ismail-b-ali (02.01.2019).

108         MUSTAFA ÖZTÜRK, M. SUAT MERTOĞLU, "ZEMAHŞERÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/zemahseri (15.12.2018).

109         MUSTAFA ZEKİ TERZİ, "İBNÜ’L-MÜDEBBİR, EBÛ İSHAK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-mudebbir-ebu-ishak (02.01.2019).

110         MÜCTEBA İLGÜREL, "HÜSEYİN EFENDİ, Hezarfen", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/huseyin-efendi-hezarfen (15.12.2018);

111         NECDET ÖZTÜRK, "VÜSÛLÎ ÇELEBİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/vusuli-celebi (10.12.2018).

112         OSMAN ÇETİN, "İBN RIDVÂN, Ebü’l-Kāsım", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-ridvan-ebul-kasim (14.12.2018).

113         OSMAN GAZİ ÖZGÜDENLİ, "REŞÎDÜDDİN FAZLULLĀH-ı HEMEDÂNÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/residuddin-fazlullah-i-hemedani (30.11.2018).

114         OSMAN GAZİ ÖZGÜDENLİ, "VASSÂF", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/vassaf (15.12.2018).

115         ÖMER FARUK AKÜN, "ALÂEDDİN ALİ ÇELEBİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/alaeddin-ali-celebi (15.12.2018).

116         ÖMER FARUK AKÜN, "ÂLÎ MUSTAFA EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-mustafa-efendi#2-edebi-yonu (02.12.2018).

117         ÖMER FARUK AKÜN, "BÂBÜRNÂME", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/baburname (14.12.2018).

118         ÖMER FARUK AKÜN, "ÇAYLAK TEVFİK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/caylak-tevfik (10.12.2018).

119         ÖZCAN MERT, "CANİKLİ HACI ALİ PAŞA AİLESİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/canikli-haci-ali-pasa-ailesi (15.12.2018).

120         RAMAZAN ŞEŞEN, "CÂHİZ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cahiz#1 (15.12.2018).

121         RAŞİT KÜÇÜK, "ABDULLAH b. MÜBÂREK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-mubarek (14.12.2018).

122         RECEP USLU, "İBNÜ’l-CERRÂH, Ebû Abdullah", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnul-cerrah-ebu-abdullah (30.11.2018).

123         REŞAT ÖNGÖREN, "SÜHREVERDÎ, Ebü’n-Necîb", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/suhreverdi-ebun-necib (15.12.2018).

124         RIZA KURTULUŞ, "CEYHÂNÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ceyhani (30.11.2018).

125         RIZA KURTULUŞ, "EBÛ ŞEKÛR-i BELHÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-sekur-i-belhi (14.12.2018).

126         RIZA KURTULUŞ, "KEYKÂVUS b. İSKENDER", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/keykavus-b-iskender (15.12.2018)

127         SABRİ HİZMETLİ, "İBN EBÛ TÂHİR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-ebu-tahir (14.12.2018).

128         SADIQ SAJJADI, "HEMEDÂNÎ, Muhammed b. Abdülmelik", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/hemedani-muhammed-b-abdulmelik (17.12.2018).

129         SAFFET KÖSE, "İBN BATTA", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-batta#1 (30.11.2018).

130         SAHBÂN HALÎFÂT, "EBÜ’l-ALÂ el-MAARRÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebul-ala-el-maarri (14.12.2018).

131         SAKIB YILDIZ, "BERGAMALI CEVDET", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bergamali-cevdet (15.12.2018).

132         SALİM ÖĞÜT, "EVZÂÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/evzai (14.12.2018)

133         SAYYİD MAQBUL AAHMAD, "İBN HURDÂZBİH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-hurdazbih (02.01.2019).

134         SELAHADDİN ABDÜLLATİF en-NAHİ, "SUĞDÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sugdi (13.02.2019).

135         SONER GÜNDÜZÖZ, "TENÛHÎ, Ebû Ali", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/tenuhi-ebu-ali (14.12.2018).

136         SÖNMEZ KUTLU, "MÜRCİE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/murcie (14.12.2018).

137         SÜLEYMAN ÇALDAK, "NERGİSÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nergisi (15.12.2018).

138         SÜLEYMAN TÜLÜCÜ, "NÂŞÎ el-ASGAR", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nasi-el-asgar (30.11.2018).

139         SÜLEYMAN TÜLÜCÜ, "NÂŞÎ el-EKBER", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/nasi-el-ekber (14.12.2018).

140         SÜLEYMAN ULUDAĞ, "İBN HALDÛN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ibn-haldun#1 (02.12.2018).

141         SÜLEYMAN ULUDAĞ, "SÜLEMÎ, MUHAMMED B. HÜSEYİN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/sulemi-muhammed-b-huseyin (05.01.2019).

142         ŞERAFETTİN GÖLCÜK, "BÂKILLÂNÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bakillani (15.12.2018).

143         TAHSİN GÖRGÜN, "MUKADDİME", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/mukaddime--ibn-haldun (02.12.2018).

144         TAHSİN YAZICI, "MUHAMMED b. GĀZÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed-b-gazi (30.11.2018).

145         TAHSİN YAZICI, "MUHAMMED b. GĀZÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/muhammed-b-gazi (30.11.2018).

146         TAHSİN YAZICI, "ERDEBÎLÎ, Ahmed b. Muhammed", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/erdebili-ahmed-b-muhammed (18.01.2019).

147         TUNCER GÜLENSOY, "ATEBETÜ’l-HAKĀYIK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/atebetul-hakayik (15.12.2018).

148         ZÜLFİKAR TÜCCAR, "EBÛ UBEYD, Kāsım b. Sellâm", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ebu-ubeyd-kasim-b-sellam (14.12.2018);

149         ZÜLFİKAR TÜCCAR, "EDEBÜ’l-KÂTİB", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/edebul-katib (15.12.2018).

 

 

III.          Araştırma İçin Başvurulan Kütüphaneler

İstanbul;

-              Beyazıd Devlet Kütüphanesi, Fatih

-              Hacı Selim Ağa Kütüphanesi, Üsküdar

-              İSAM (İslam Araştırmaları Merkezi) Kütüphanesi, Üsküdar

-              İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi, Fatih

-              Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Fatih

-              Topkapı Sarayı Müzesi Yazma Eserler Kütüphanesi, Fatih

-              Selimiye Kütüphanesi, Üsküdar

-              Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih

-              Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Üsküdar

-              Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih

-              Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih

-              Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih

-              Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, Fatih

-              Yapı Kredi Bankası Kütüphanesi

Adana;

-              Adana İl Halk Kütüphanesi

Afyon;

-              Afyon Gedik Kütüphanesi

Amasya;

-              Amasya İl Halk Kütüphanesi

Ankara;

-              Ankara Milli Kütüphane

Manisa;

-              Manisa Murâdiye Kütüphanesi

-              Manisa İl Halk Kütüphanesi

Diyarbakır;

-              Diyarbakır İl Halk Kütüphanesi

Kastamonu;

-              Kastamonu İl Halk Kütüphanesi

Kayseri;

-              Kayseri Yazma Eser Kütüphanesi (Raşit Efendi)

Çorum;

-              Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi

 

IV.          Başvurulan İnternet Siteleri

1.            http://www.ataturkkitapligi.ibb.gov.tr

2.            http://www.ghazali.org/

3.            http://kutuphane.atauni.edu.tr/

4.            http://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/

5.            http://www.yazmalar.gov.tr

6.            http://www.kibo.com.tr/kibokatalog/

7.            https://www.worldcat.org/

8.            http://katalog.marmara.edu.tr/yordambt/yordam.php

9.            http://katalog.istanbul.edu.tr/client/default_tr

10.          http://www.isam.org.tr/

11.          http://www.islamansiklopedisi.info/

12.          https://islamansiklopedisi.org.tr

13.          http://ktp.isam.org.tr/