Tercüme

Esrâr-ı siyâsiyât

Yazar : Mahmud Hamdi

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 776
Eser Adı Esrâr-ı siyâsiyât
Müellif Tam Künyesi Mahmud Hamdi
Müellif Bilinen Kısa Adı Mahmud Hamdi
Yüzyıl (Hicri) 14.
Yüzyıl (Miladi) 20.
Vefat Tarihi Hicri 1312'den önce veya sonra
Vefat Tarihi Miladi 1895'den sonra
Dil Türkçe
Kütüphane Adı İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Türkçe Yazmalar
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası TY04429
Varak Numarası 1-89 s. [1b-44b]
Yazma İstinsah Tarih 14 Recep 1312H
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Tercüme
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserin girişinde yer alan "ifade-i mahsûsa" bölümüne göre eser Sultan II. Abdülhamid Han döneminde sultânın hilafetine faydası olması maksadıyla yine müellif tarafından sultana ithafen kaleme alınan Arapça risalenin herkesin istifade etmesi için yapılmış Türkçe tercümesidir. Toplam on beş mebhastan oluşan eserde müellif siyaset, medine, millet kavramlarına özellikle vurgu yapmakta, hükümdara itaat, siyâset-i âmme, itaatin hükümleri, şehvete ve dile sahip çıkmak, alış veriş, şehrin yönetimi vb. siyaset ve ahlâk konularına değinmektedir.
Eserin Konu Başlıkları 1-5. Mebhas: Siyaset-i âmme-i milliye ve emîrü'l-mü'minîne itaat; sultâna itaatte kusurun şer'an ve aklen caiz olmadığı; cihadın faydaları; [intizâm-ı medine]; güzel ahlâk ve kötü ahlâk. 6-10. Mebhas: İnzibât-ı diniyyenin ulema ile olması; fercin şehvetini ve dili korumanın fazileti, gıybetin zemmi; medinenin siyasetinin vali ve alim bir kimse ile olacağı; eşler hakkında; siyaset-i medinenin muamelât ve sanâyi'(sanatlar) ile olduğu. 11-15. Mebhas: Alışverişte lazım olan ihsanât; millet ve medinenin esbâb-ı intizâmı; medinenin siyasetinin hedâyâ ile olduğu; akika.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü