Tercüme-Kısmî

Terceme-i akvamü’l-mesâlik fî ma‘rifeti ahvâli’l-memâlik

Yazar : Abdurrahmân Süreyya

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 771
Eser Adı Terceme-i akvamü’l-mesâlik fî ma‘rifeti ahvâli’l-memâlik
Müellif Tam Künyesi Abdurrahmân Süreyya
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdurrahmân Süreyya
Yüzyıl (Hicri) 14.
Yüzyıl (Miladi) 20.
Vefat Tarihi Hicri 1322
Vefat Tarihi Miladi 1905
Dil Türkçe
Eserin Türü Tercüme-Kısmî
Eserin Baskısı İstanbul: Matbaatü'l-Cevâib, 1296, 147 s.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Tunuslu Hayrettin Paşa'nın Akvamü’l-mesâlik fi ma‘rifeti ahvâli’l-memâlik adlı eserinin "mukaddime" kısmının Türkçe tercümesidir. Hayreddîn Paşa Avrupa ülkelerine yaptığı seyahatleri sırasında gördüklerini sistematik bir şekilde bir araya getirilerek bu eserini ortaya çıkarmıştır. Paşa'nın eseri telif amaçlarından biri de Avrupa ülkelerinin gelişmişliğini ve refah hayatını sağlayan yeniliklerden bu coğrafyanın kültürüne uyanlara ve dine aykırı olmayanların devlet-i aliyye için seçip alınmasıdır. Aynı zamanda müellif bu eseriyle Osmanlı devleti bünyesindeki içişleri ve dışişleri konusunda devlet adamlarına yapmaları gerekenleri hatırlatmayı da amaçlamaktadır. Genel anlamda ise eser Avrupa'nın bilim ve medeniyet seviyesini yakalamak için öncelikle onları ve çalışmalarını tanımanın gerekliliği üzerinde durur. Eserde Avrupa devletleri siyasî, ticarî, askerî, iktisâdî, hukukî, idarî vb. tüm açılardan çok detaylı bir şekilde işlenmiştir. Eser bir hutbe, bir mukaddime ve çeşitli matlab, bab ve fasıllarla detaylandırılmış iki "kitâb"dan müteşekkildir. Müellif mukaddime bölümünde yaklaşık otuz maltab'a yer vermiş ve burada genel olarak Osmanlı devleti ve Avrupa devletlerinin idari ve siyasi durumları hakkında mukayeseli olarak bazı açıklamalarda bulunmuştur. Eserin Türkçe tercüme edilen mukaddime kısmını genel anlamda üç ana başlıkta tasnif etmek mümkündür.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime: [1. Kısım: Reformlar. 2. Kısım: Avrupa medeniyeti. 3. Kısım: Keşifler.]
Notlar Eserin içeriği için Süleymaniye Yazma Eser Ktp. Hacı Mahud Efendi nr. 05634'te yer alan matbu nüshası kullanılmıştır.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü