Tercüme

Terceme-i usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem

Yazar : Mustafa b. Mustafa

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 648
Eser Adı Terceme-i usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem
Eserin Anılan Diğer İsimleri Ferâidü'l-ferîde
Müellif Tam Künyesi Mustafa b. Mustafa
Müellif Bilinen Kısa Adı Mustafa b. Mustafa
Yüzyıl (Hicri) 11.
Yüzyıl (Miladi) 17.
Vefat Tarihi Hicri 1004'ten sonra
Vefat Tarihi Miladi 1595'ten sonra
Dil Türkçe
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Hacı Mahmud Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 02112
Varak Numarası 1b-49b vr.
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Tercüme
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eser Hasan Kâfî b. Turhan b. Davud el-Akhisarî'nin (ö. 1025/1616) hicrî 1004 yılının Zilhicce ayında telif ettiği Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem adlı Arapça eserinin Türkçe tercümesidir. Eser Türkçe olmakla birlikte mütercim tarafından kaleme alınan giriş mahiyetindeki bölüm Arapçadır. Eserde yer alan konular çeşitli hikmetli sözler, hikayeler, şiirler ve bazı tarihi olaylar üzerinden anlatılmış olup, tercüme eserde bölüm başlıkları zikredilmemekle birlikte Hasan Kâfî'nin girişteki ifadesi aynen tercüme edilmiştir. Buna göre eser bir mukaddime, dört asıl ve bir hâtime üzere tertib edilmiştir.
Eserin Konu Başlıkları [Mukaddime-i Mütercim] Mukaddime: Sebeb-i nizâm-ı âlem. Fasıl: Padişahların devletlerine zarar ve kusur getirecek şeyler. Fasıl: Tedbîri bozan şeyler. 1. Asıl: Sebeb-i nizâm ve devâm-ı saltanat: 2. Asıl: Müşâvere, istihare, rey ve tedbîr. 3. Asıl: Savaş aletlerinin kullanılmasının zorunluluğu ve askerlerin idaresi ve motivasyonu. 4. Asıl: Allah'ın yardımıyla zafere sebep olan şeyler ile hezimete sebep olan şeyler. Hâtime.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü