Telif

Harâidü’l-mülûk fî ferâidi’s-sülûk

Yazar : Abdurrahmân b. Muhammed b. Ali b. Ahmed el-Hanefî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 457
Eser Adı Harâidü’l-mülûk fî ferâidi’s-sülûk
Müellif Tam Künyesi Abdurrahmân b. Muhammed b. Ali b. Ahmed el-Hanefî el-Bistâmî
Müellif Bilinen Kısa Adı Abdurrahmân b. Muhammed b. Ali b. Ahmed el-Hanefî el-Bistâmî
Yüzyıl (Hicri) 9.
Yüzyıl (Miladi) 15.
Vefat Tarihi Hicri 858
Vefat Tarihi Miladi 1454
Dil Arapça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Reşid Efendi
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 00608-008
Varak Numarası 142-165 vr.
Yazı Türü Nesih
Eserin Türü Telif
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Eserini girişte andığı Hızır b. İlyas'a ithafen kaleme alan müellif, onu toplamda iki bab üzere tertib etmiştir. İlk bölüm adalet ve riyâset, ikinci bölüm ise Hızır ve İlyas hakkındaki rivayetlere dairdir. İkinci bab özellikle eserin Hızır b. İlyas'a ithafen kaleme alınması yönüyle de manidardır. Eserde edebî türlere çokça yer verilmiş ve müellif bir çok defa konuyla ilgili şiirler zikretmiştir.
Eserin Konu Başlıkları Mukaddime. Birinci bab: Riyâset ve adalet (Riyâsetü'l-fazl ve siyâsetü'l-adl). İkinci bab: Hızır ve İlyas'a dair söylenenler hakkında iltibas edilenlerin keşfi.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü