Telif

Sîretü Abdilmelik b. Ömer b. Abdilazîz

Yazar : İbn Receb el-Hanbelî İbn Receb

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 424
Eser Adı Sîretü Abdilmelik b. Ömer b. Abdilazîz
Müellif Tam Künyesi Zeynüddîn Ebü'l-Ferec Abdurrahmân b. Ahmed İbn Receb el-Hanbelî el-Bağdâdî
Müellif Bilinen Kısa Adı İbn Receb el-Hanbelî; İbn Receb
Yüzyıl (Hicri) 8.
Yüzyıl (Miladi) 14.
Vefat Tarihi Hicri 795
Vefat Tarihi Miladi 1393
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı Mecmû'u resâil el-Hâfız İbn Receb el-Hanbelî (içinde), drs. ve thk. Ebû Musab Tal’at b. Fuad Hulvânî II, Kahire: Furûkü’l-Hâdise li’t-Tıbâ'a ve’n-Neşr, 2003/1424.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Abdülmelik b. Ömer b. Abdülaziz'in sireti adı altında onun ahlâkî vasıfları, ilmî seviyesi, ictihadları, devlet işlerindeki ihtimamı ele alınmaktadır. Toplam on bir babdan oluşan bu eserde müellif iyi bir halife örneğini Abdülmelik b. Ömer b. Abdülaziz şahsında göstermeye çalışmaktadır.
Eserin Konu Başlıkları [Mukaddime]. 1-5. Bab: Ömer b. Abdülaziz'in ibadeti, ictihadı, teheccüdü, ağlaması vb.; onun ilmi, fıkhı ve kavrayışı; zühdü, kanati ve israftan uzak durması; hilmi ve öfkelenmesi; kasr-ı emel ve ölüm gelmeden önce işlere koyulmak hakkındaki sözü. 6-11. Bab: Onun dinde sebatı, Hakkı gerçekeleştirme hususundaki gücü, emir bi'l-m'arûf ve nehiy ani'l-münker üzerine ictihadı, babasının ona nasihatleri; Allah'ın zâtı konusunda (düşünmede) nefsini gevşek tutup, Allah'ın emirlerini yerine getirme esnasında karşılaştığı eziyetlere rıza göstermesi; zulümden şiddetle kaçınması ve zulümden tenezzüh etmesi; hastalığı ve vefatı; yaşı ve ömrünün mikdarı; kendi devrinin ulemasının onu övmeleri.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Tarih