Telif

Kitâbü'l-istihrac li-ahkâmi'l-harâc

Yazar : İbn Receb el-Hanbelî İbn Receb

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 423
Eser Adı Kitâbü'l-istihrac li-ahkâmi'l-harâc
Müellif Tam Künyesi Zeynüddîn Ebü'l-Ferec Abdurrahmân b. Ahmed İbn Receb el-Hanbelî el-Bağdâdî
Müellif Bilinen Kısa Adı İbn Receb el-Hanbelî; İbn Receb
Yüzyıl (Hicri) 8.
Yüzyıl (Miladi) 14.
Vefat Tarihi Hicri 795
Vefat Tarihi Miladi 1393
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı thk. İyad b. Abdüllatif b. İbrahim Kaysî, Amman: Beytü'l-Efkari'd-Devliyye, [t.y.].
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Malî hukuk alanında kaleme alınan eserler arasında önemli bir yer tutan bir kitaptır. Müellif eserine öncelikle ayetlerde zikredilen insanlar ve cinlerin yaratılış gayesine, Hz. Adem'in yeryüzüne indirilişi ve insanların bir birine düşmanlığına dikkat çekerek meseleyi insanlar arasında iyi ve kötülerin ve temsilcilerinin mücadelesine getirir. Sonrasında mücadelenin bir tezahürü olan savaşlara ve Hz. Peygamber dönemi ve sonrasında gerçekleşen fetihlere değinen müellif sözü fethedilen toprakların durumuna, harâc meselesi ve bununla ilgili hükümler konusuna getirir. Müellifin ifadesine göre eser harâcın ve onunla ilgili delillerin tahriri, meselelerinin tasviri, mezheplerin bu konudaki takriri vb. hususları ihtiva eden bir kitaptır ve toplam on babdan müteşekkildir.
Eserin Konu Başlıkları 1-2. Bab: Harâcın sözlük anlamı, harâc hakkında varid olan hadisler (sünnet). 3-4. Bab: Harâcın vaz'ının kaynağı (asıl) ve İslam'da bunu ilk vaz' eden, harâca konu olan ve olmayan araziler. 5-6. Bab: Harâcın manası ve onun ücret veya cizyenin fiyatı mı olduğuna dair, Hz. Ömer'in bazı araziler hakkında harâc hükmü vermesi. 7-8. Bab: Harâcın miktârı, harâca konu olan arazi sahiplerinin (erbâb) tasarrufatı hakkındaki hükümler. 9-10. Bab: Zorla alınan araziler (ارض العنوة) hakkında müslümanlar için fey' veya vakıf olduktan sonra imâmın tasarrufatına dair hükümler, harâc mallarının hükmü, masrafları ve bu malların tasarrufu.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Fıkıh