Telif

Zahîretü’l-mülûk

Yazar : Emîr-i Kebir Hemedânî

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 417
Eser Adı Zahîretü’l-mülûk
Müellif Tam Künyesi Ali b. Şihâbüddîn Hasan b. Muhammed el-Hemedânî
Müellif Bilinen Kısa Adı Emîr-i Kebir Hemedânî
Yüzyıl (Hicri) 8.
Yüzyıl (Miladi) 14.
Vefat Tarihi Hicri 786
Vefat Tarihi Miladi 1385
Dil Farsça
Kütüphane Adı Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi
Koleksiyon Adı Hasan Hüsnü Paşa
Koleksiyon (Demirbaş) Numarası 00651
Varak Numarası 152 vr.
Yazma İstinsah Tarih 0888H
Yazı Türü Talik
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı nşr. Seyyid Mahmûd-i Envârî, Tebriz, 1358/1979.
Eserin Çevirisi: Türkçe Hadisler ışığında yönetim ilkeleri yönetici nitelikleri (Zahiratü'l-Müluk), haz. Necdet Yılmaz, Darulhadis Yayınları, [t.y.].
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Özellikle dinî metinler ağırlıklı bir ahlak-siyaset düşüncesinin anlatıldığı bu eser bu metinler içerisinden de hadislere ağırlık vermiştir. Esere hakim olan konular ise daha çok doğrudan bireysel ahlak konularıdır. Eserde dikkat çeken bir başka husus ise eserin iman-ibadet-ahlak-aile hukuku-siyaset bağlamında kurgulanmasıdır. Keza bu konuların işlendiği bölümler de önce sırayla verilmiştir ve eserin yarısını (1-6. bab) teşkil etmektedir. 7-10. bablar arasındaki konular da aslında tüm bu bölümlerin her birinde ayrı ayrı yer alacak mahiyette bölümlerdir. Örneğin sabır, şükür, öfke, kibir vb. diğer kavramlar iman, ibadet, ahlak ve siyaset konularında da işlenen fakat yansıdığı zeminlere göre değişen terimlerdir.
Eserin Konu Başlıkları 1-2. Bab: İman, ibadet/ubudiyet. 3-4. Bab: Güzel ahlak, ebeveyn hakları. 5-6. Bab: Ahkâm-ı saltanât, saltanât-ı ma'neviye. 7-8. Bab: Emir bi'l-ma'rûf ve nehiy ani'l-münker, nimete şükretmek. 9-.10. Bab: Musibetlere karşı sabırlı olma, öfke ve kibri zemmetmek.
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Tasavvuf