Telif

Âsârü'l-evvel fî tertîbi'd-düvel

Yazar : Ebû Muhammed Hasan b. Abdullâh b. Ömer b. Mehâsin

Detaylar

Katalog Türü Siyaset
Eser Numarası 373
Eser Adı Âsârü'l-evvel fî tertîbi'd-düvel
Müellif Tam Künyesi Ebû Muhammed Hasan b. Abdullâh b. Ömer b. Mehâsin el-Abbâsî
Müellif Bilinen Kısa Adı Ebû Muhammed Hasan b. Abdullâh b. Ömer b. Mehâsin el-Abbâsî
Yüzyıl (Hicri) 8.
Yüzyıl (Miladi) 14.
Vefat Tarihi Hicri 716
Vefat Tarihi Miladi 1317
Dil Arapça
Eserin Türü Telif
Eserin Baskısı I, II., Beyrut: Dârü'l-Cil, 1989/1409.
Eserin Tanıtımı ve İçerik Bilgileri Dört kısımdan ve bu kısımlar altında toplam otuz sekiz fasıldan müteşekkil bu eser bazı siyaset konularının çok geniş olarak ele alındığı bir kitaptır. Eserde bu anlamda genel olarak memleketin kaideleri, hükümdarların hizmetçileri, hükümdarlara özel bazı haller ve savaşlar ele alınmaktadır.
Eserin Konu Başlıkları Birinci kısım: Memleketin kuralları, usulleri ve kaideleri hakkında 1. Bab: Mülkün fazileti, şerefi ve ona duyulan ihtiyaç 2. Bab: Mülkün rükünleri, destekçileri, temelleri ve kanunları 3. Bab: Melikin kendisinde toplaması gereken özellikler, hasletler, heyeti ve ihtişamı 4. Bab: Meliklerin raiyye üzerindeki hakları, onlara karşı sorumlulukları 5. Bab: Komşu meliklerle, dost ve düşman kabilelerle iyi geçinme 6. Bab: Melikin, devlet emirleri ve memleket erkânıyla geçimi 7. Bab: Melikin, şeriat ehliyle; ulema, fukaha ve fazilet sahipleriyle geçimi 8. Bab: Melikin abidler ve zahidlerle geçimi; onların nasihatini kabulü 9. Bab: Melikin ileri gelenlerle, eşrafla geçimi ve onlara yardımda bulunması 10. Bab: Melikin esnafla, tüccarla, zanaatkârlarla ve çiftçilerle geçimi İkinci kısım: Melik, havâssı ve hizmetçileri hakkında 1. Bab: Melikin huzuruna çıkma, onunla konuşma ve oturma âdâbı 2. Bab: Vezirler, hakları ve sorumlulukları 3. Bab: Kâtipler, divan ehli ve bu işlerin kuralları 4. Bab: Mezâlim ataması ve mazlumun hakkını zalimden koruma 5. Bab: Postacılar, haberciler ve casuslar 6. Bab: Perdedârlar, nakipler, muhafızlar ve yardımcılar 7. Bab: Elçiler ve sıfatları, hediyeler, bağışlar 8. Bab: Sultanla konuşma, bunda uyulması gereken şartlar, övülen ve zemmedilen konuşmalar Üçüncü kısım: Meliklere has olan durumlar, havâssı ve çevresindekiler hakkında 1. Bab: Melikin giyimi, ata binişi, oturuşu ve ona has olan özellikler 2. Bab: Melikin havâssının onunla beraberliklerindeki âdâbı 3. Bab: Çocuklar, akrabalar ve onlara iyi geçinme 4. Bab: Harem ve kadınların idaresi 5. Bab: Köle ve hizmetçilerle geçimi ve onları üstün tutması 6. Bab: Melikin yeme âdâbı 7. Bab: Melikin eğlencesi, nedimleriyle hoş vakit geçirmesi 8. Bab: Musikî meclisi 9. Bab: Spor hayatı, topla oynaması, yakalamaca ve kovalamaca oynaması 10. Bab: Deniz ve kara avına çıkması, yırtıcı hayvanlar ve kuşlar ve onların hastalıkları ve tedavileri Dördüncü kısım: Savaş hakkında 1. Bab: İnsan ırkları ve farklı tabiatları ve özellikleri 2. Bab: Cesaret; sınırları ve fazileti 3. Bab: Süvarilik ve ata binme 4. Bab: Savaş aletlerinin kullanımı, atışın nitelikleri, yaralaması ve cihada teşvik 5. Bab: Şehirlere ve emsâra atamalar 6. Bab: Sınırları muhafazı ve bunun için yapılması gerekenler 7. Bab: Savaş, düşmanla karşı karşıya gelme ve askerin teçhizatı 8. Bab: Savaşta galip ve mağlup olanın yapacakları 9. Bab: Kuşatma ve kuşatan ve kuşatılanın yapacakları 10. Bab: Deniz savaşları
Sınıflama (Siyaset Alanı Sınıflaması) Edeb Literatürü