UA-128574582-4

Yazar : Tâib Ahmed

Tercüme

Ahlâk-ı Ahmedî

Eserin girişinde yer alan açıklamalara göre, müellifin özellikle Mevlânâ Hüseyin Kâşifî'nin eserlerinden çokça istifade ederek, o eserleri kendi üslûbunda genişletme yoluyla meydana getirdiği bu eser, Sultan III. Ahmed Han'a takdim ...

Osmânzâde Tâib Ahmed Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Muhtasar

Simârü’l-esmâr

Kelile ve Dimne'nin hikemiyyat türü kitaplar içerisinde en güzeli olduğunu belirterek eserine başlayan müellif bu eserin ilk olarak Hind dilinde kaleme alınmasıyla birlikte ortaya çıkışından itibaren diğer dillerdeki tercüme ve ...

Osmânzâde Tâib Ahmed Nesih Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Hadîkatü’l-vüzerâ

Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi döneminden başlayarak Sultan Ahmed dönemi paşalarından Damad İbrahim Paşaya kadar gelen ve devlet kademelerinde vezirlik görevinde bulunan paşaları ve onların dönemlerindeki katkılarını veya ...

Osmânzâde Tâib Ahmed Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

Nasîhatü’l-mülûk

Eser Sultan III. Ahmed'e ithâfen sadrazam Damad İbrahim Paşa'nın teşvikiyle kaleme alınmıştır. Her birinde dokuz faslın yer aldığı iki babdan oluşan eserin ilk bab dünya hallerine ikinci bab ise ahiret hallerine ayrılmıştır. Genel ...

Osmânzâde Tâib Ahmed Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi