UA-128574582-4

Yazar : Taşköprüzâde

Telif

Risâle fî esrâri'l-hilâfeti'l-insâniyye ve's-saltanati'l-maʻneviyye

Siyaset bölümlerini ihtiva eden felsefî ahlâk literatürüne dahil eserlerin içeriğine sahip bu kitap özellikle ilm-i ahlâkın tedbîr-i müdün ve tedbîr-i menzil bölümlerini ele almaktadır. Eserin telif tarihiyle ilgili kesin bir bilgi ...

Taşköprüzâde Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Şerh

Şerhu'l-ahlâki'l-Adûdiyye

Eser Adudüddîn el-Îcî'nin Risâle fî ilmi'l-ahlâk, Muhtasarü'l-ahlâk, el-Muhtasar fî ilmi'l-ahlâk adlarıyla anılan felsefî ahlâk eserinin şerhidir. Müellif eseri 27 Ramazan 946 tarihinde perşembe günü tamamlamıştır. "Çok ...

Taşköprüzâde Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi