UA-128574582-4

Yazar : Takıyyüddîn İbn Teymiyye

Telif

es-Siyâsetü’ş-şer‘iyye fî ıslâhi’r-râ‘î ve’r-ra‘iyye

Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin (ö. 728/1328) Memlüklü sultanı Muhammed b. Kalavun'a ithafen hicrî 711-714 (1311-1314) yılları arasında kaleme aldığı bu eseri siyaset ve fıkıh ilişkisini gösteren, İslam hukuku içinde ceza, idare, ...

Takıyyüddîn İbn Teymiyye Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

el-Hisbe fi'l-İslâm

Eser adından da anlaşılacağı üzere hisbe konusuna dair bir kitap olup, müellif eserde çeşitli fıkhi mezheplerin de görüşlerine yer vererek hisbe ile ilgili konulara fıkhî çerçeveden yaklaşmış ve daha çok hisbenin şeriata ...

Takıyyüddîn İbn Teymiyye

Telif

es-Siyâsetü’l-âdîle ve’l-vilâyetü’s-sâliha

Eserin girişinde muhtasar bir risale olduğu ifade edilen bu kitap özellikle mâlî konulara, ukûbâta, hadlere, emanete, askerî konulara, bazı suçlara, valilerin bilmesi gereken şeylere, adalete, çeşitli haklara yer veren yaklaşık yirmi ...

Takıyyüddîn İbn Teymiyye Nesih İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Telif

el-Emr bi'l-ma'rûf ve'n-nehy ani'l-münker

Eser adından da anlaşılacağı üzere iyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak üzerine kurulu olup, bu şiarın insanın kendine ve kısmen de olsa sosyal hayatına dönük yönlerine ve alanlarına değinen bir kitaptır. Genel olarak ...

Takıyyüddîn İbn Teymiyye Nesih

Telif

el-Emvâlü’l-müştereke

Eser Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin (ö. 728/1328) ortak mallar konusundaki görüşlerine yer vermekte, müşterek malın, tarifi, taksimi, mâlî denetim ve cezalar vb. konulara değinmektedir. Toplam dokuz fasıla ayrılan bu bölümlerini ...

Takıyyüddîn İbn Teymiyye

Müntehab

el-Hilâfe ve'l-mülk

Metni müellife ait olmakla birlikte müstakil bir eser olarak kaleme alınmamış olan bu eser, müellifin Mecmû'u'l-Fetâvâ adlı fetvalarının toplu olarak verildiği eserinin bir bölümünü teşkil etmektedir. Muhakkik Hammâd Selâme ...

Takıyyüddîn İbn Teymiyye