UA-128574582-4

Yazar : Takiyyüddîn Ahmed b. Ali b. Abdülkadir el-Mısrî el

Telif

es-Sülûk li-ma‘rifeti’d-düvel ve’l-mülûk

Eser tarih kitaplarında olan üslup, muhteva ve yazım tarzına sahip olmakla birlikte siyaset adamlarının tarihine yer vermesi dolayısıyla siyaset eserleri arasında da zikredilebilir. Bu meyanda eser daha çok Mısır'ın yönetiminde kilit ...

Takiyyüddîn Ahmed b. Ali b. Abdülkadir el-Mısrî el Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi