UA-128574582-4

Yazar : Taib Ahmed

Muhtasar

Hülâsatu’l-ahlâk

Eser Kınalızâde Ali Efendi’nin Ahlâk-ı Alâî adlı eserinin muhtasarı olup Sadrazam İbrâhim Paşa’nın teşvikiyle kaleme alınmıştır. Müellif eserine ilm-i ahlâkın taksimini yaparak başlar. Daha sonra bu alanda yazılmış ...

Osmânzâde Taib Ahmed Nesih Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Hadîkatü’l-mülûk ve'l-vüzerâ

Eser esasında müellifin müstakil yeni bir telifi olmayıp aynı müellifin Hadîkatü’l-mülûk ve Hadîkatü’l-vüzerâ adlı eserlerinden oluşan iki ayrı eseri ihtiva etmektedir. Muhtemelen bir mecmuada birleştirilmiş halinden dolayı ...

Osmânzâde Taib Ahmed Talik Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

Telhîsü’l-hikem

Eser Sarı Abdullah b. Muhammed el-Ankarâvî el-Bayrâmî'nin (ö. 1071/1661) dönemin Osmanlı Devleti sultânı IV. Mehmed'e ithâfen kaleme alınan Nasîhatü'l-mülûk terğîben li-hüsni's-sülûk adlı eserinin Osmanzâde Ahmed Tâib ...

Osmânzâde Taib Ahmed Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Muhtasar

Telhîs-i mehâsinü’l-edeb

Eser Câhız'ın Ahlâku'l-mülûk adlı eserinin Gelibolulu Mustafa Âlî b. Ahmed b. Abdülmevla (ö. 1008/1599) tarafından Mehâsinü’l-edeb adıyla yapılan Türkçe tercümesinin hicrî 1130 (1718) yılında Sadrazam İbrâhim Paşa’ya ...

Osmânzâde Taib Ahmed Rika Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi