UA-128574582-4

Yazar : Şirvanizâde Mehmed Rüşdü Paşa

Tercüme

Düstûrü’l-vüzerâ tercümesi

Eser Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed b. Habîb el-Mâverdî’nin Kavânînü’l-vizâre adlı Arapça eserinin Türkçe tercümesidir. Eserde beyit, şiir, latife, kıt'a, nükte vb. edebî türler çokça kullanılmıştır. Eserin sonunda ise Ali ...

Şirvanizâde Mehmed Rüşdü Paşa İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi