UA-128574582-4

Yazar : Sıbt İbnü'l-Cevzî

Telif

Tezkiretü havâssı’l-e'imme fî hasâ'isi’l-e'imme

Emîrü'l-mü'minîn Ali b. Ebî Tâlib ve diğer imamların ahlakına ve hayatlarına yer veren biyografik bir eserdir. Toplamda on iki babdan oluşan eseri temelde iki ana bölüme ayırmak da mümkündür. Bu itibarla ilk bölümü (1-7. Bab) Hz. ...

Sıbt İbnü'l-Cevzî