UA-128574582-4

Yazar : Şeyhü’l-Eşrefî Togan

Telif

el-Burhân fi fadli's-sultân

Eserin günümüze ulaştığı ...

Şeyhü’l-Eşrefî Togan

Telif

Minhâcü’s-sülûk fî sîreti’l-mülûk

Eser hicrî 875 yılında Memlüklü sultânı el-Melikü'l-eşref Ebü'n-nasr Kayıtbay'a ithafen Mekke'de kaleme alınmıştır. Eserinin girişinde anlattığına göre bu yıllarda Mekke'de oturan bazı dostları müelliften "bu devletin ...

Şeyhü’l-Eşrefî Togan Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

el-Mukaddimetü's-sultâniyye fi's-siyâseti'ş-şeriyye

Eser müellif Mekke'de iken (muhtemelen hac aylarında (Zilkade-Zilhicce)) Memlüklü sultânı el-Melikü'l-eşref Ebü'n-nasr Kayıtbay'a ithafen kaleme alınmıştır. Eserin girişinde bunları meâlen ifade eden müellif ayırca eserinin ...

Şeyhü’l-Eşrefî Togan Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Zehrü'l-basatin beyne yedeyi'l-mülûk ve's-selatin

Eser Mısır hükümdarı Melikü'z-Zâhir Hoşkadem'e ithafen kaleme alınmıştır. Eserin telif tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte Melikü'z-Zâhir Hoşkadem'in hükümdarlık süresi dikkate alındığında eserin milâdî 1461-1467 ...

Şeyhü’l-Eşrefî Togan Arabî Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi