UA-128574582-4

Yazar : Şemsü'ş-şihâb Muhammed b. İbrâhîm b. Muhammed el-Î

Telif

Tuhfetü'l-fakīr ilâ sâhibi's-serîr

Siyasi meselelerin "tarih ilmi" altında işlendiği bu eser Emir Timur'a ithafen Muharrem 800 tarihinde kaleme alınmıştır. Eser esasında çok detaylı bir tasnife sahip olmakla birlikte toplamda on bab ve bir hâtime üzere tertip edilmiştir. ...

Şemsü'ş-şihâb Muhammed b. İbrâhîm b. Muhammed el-Î Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi