UA-128574582-4

Yazar : Şehzâde Korkud

Telif

Hallü işkâli’l-efkâr fî hilli emvâli’l-küffâr

Ganimet ve cariyelerle ilgili toplam yedi mesele ve bunların çözümüne dair siyasi-fıkhî görüşlere yer veren bir eserdir. Eserde müellif Tacüddin es-Sübkî, Şeyh Ebû Muhammed, İbnü'l-Firkâh İbn Kudame, Rafiî, İbnü's-Salâh, ...

Şehzâde Korkud Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi