UA-128574582-4

Yazar : Sarı Abdullâh Efendi

Telif

Nasîhatü’l-mülûk terḡîben li-hüsni’s-sülûk

Genel olarak dünya ve ahiret işleri şeklinde temel iki konuya değinen bu eserde özellikle dünya işlerinde hilafet vurgusu ön plana çıkmakta, hilafetin gerekliliği peygamberler ve ilk halifeler şahsında insanların hilafeti ...

Sarı Abdullâh Efendi Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Tedbîrü’n-neş’eteyn ve ıslâhu’n-nüshâteyn

Eserine insanın yaratılışı, peygamberlerin gönderilişi, hilafet-i maneviyye, Zülkarneyn peygamber, sırrü'l-esrâr, tedbîrât-ı ilâhîyye konularına değinerek giriş yapan müellif kitapta ilk olarak neşve-i alemin tedbîrine; daha ...

Sarı Abdullâh Efendi Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

Enîsü’l-mülûk

Eser Kâdi'l-Kudât Ali el-Beyzâvî'nin 21 Muharrem 674'te telif ettiği Nizâmü't-Tevârih adlı eserinin Sultan III. Mehmed Han için kaleme alınan genişletilmiş Türkçe tercümesidir. Mütercim esere ayrı bir mukaddime eklemiştir (1b-11b ...

Sarı Abdullâh Efendi Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi