UA-128574582-4

Yazar : Pîrîzâde Sâib Efendi

Telif

Kitâbü’s-siyâse fî etvâri’l-hamse

Toplamda beş tavır üzerine kurgulanan ve genel olarak siyaset ve ahlaka dair olan bu eser M. Orhan Çolak'a göre Kâtib Çelebi’den yararlanılarak kaleme ...

Pîrîzâde Sâib Efendi Nesih İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Tercüme

Mukaddime-i İbn Haldûn tercümesi

İbn Haldûn'un bir mukaddime ve iki kitap (bölüm) olarak tertip ettiği Miftâhü’l-iber ve dîvânü'l-mübtede' ve'l-haber adlı eserinin hicrî 1143 ( 1730-31) yılında I. Mahmud'a takdim edilen Türkçe tercümesidir. Bu çeviri Mukaddime ...

Pîrîzâde Sâib Efendi Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi