UA-128574582-4

Yazar : nşr. Muhammed Hamidullâh

Derleme

Vesâikü'l-ahdi'n-nebevî ve'l-hılâfeti'r-râşide

Eser bir telif çalışmasından ziyade derleme mahiyetinde olup, müellif Hz. Peygamber ve Hulefâ-i Râşidîn dönemlerinin davet mektuplarını, resmi evrakları, savaş yazışmaları, devletler hukuku, nüfus sayımı vb. dinî, siyâsî, ...

nşr. Muhammed Hamidullâh