UA-128574582-4

Yazar : Nergisî Mehmed Bosnavî

Telif

Vasfü’l-kâmil fî ahvâli’l-vezîri’l-âdil

Eser hicrî 1038 tarihinde Banalukâ'da Murtaza Paşa'ya ithafen kaleme alınmıştır. Müellif bu eserinde onun bazı gazalarını, kısmen de olsa siyaset anlayışını ve özellikle de ahlâkını anlatmaktadır. Eser bir mukaddime ve beş ...

Nergisî Mehmed Bosnavî Nesih Topkapı Sarayı Müzesi

Tercüme

Nasîhatü’l-mülûk

Eser … sultânlarından Mahmud Han için telif edilen Risâle-i Ahlâku's-sultâniyye adlı eserin Sultan IV. Murad döneminde ikinci kez (1624-1625) Rumeli Kazaskerliğine getirilen Ğanîzâde Mehmed Nâdirî'ye (ö.1036/1627) ithafen kaleme ...

Nergisî Mehmed Bosnavî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme-Kısmî

İksîr-i devlet

Eser Hüccetü'l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed et-Tûsî el-Gazzâlî'nin (ö. 505/1111) Kimyâ-yı Saâdet adlı Farsça eserinin ikinci rükn (: Muâmelât âdâbı), dördüncü aslı'nın (: kardeşlik) Türkçe tercümesidir. ...

Nergisî Mehmed Bosnavî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

Kânûnü’r-reşâd

Eser daha çok Vassâf olarak bilinen Şerefüddîn Abdullāh b. İzziddîn Fazlillâh b. Ebî Naîm-i Yezdî'nin (ö. 730/1330) tam adı "Ahlâku's-saltana fî ahvâli’l-ezmine ve’l-edyine" olan ve genelde "Ahlâku's-saltana" olarak anılan ...

Nergisî Mehmed Bosnavî Nesih Kayseri Raşid Efendi Yazma Eser Kütüphanesi