UA-128574582-4

Yazar : Nasiruddîn et-Tûsî

Telif

Ahlâk-ı Nâsırî

Felsefî tarzda kaleme alınan bir eserdir. Eserin yazılış amacı hakkında müellif, giriş kısmında şunları kaydetmektedir. Dönemin Dağıstan vilâyeti hükümdarı Nâsirüddin Ebü’l-Feth Ebû Mansûr, İbn Miskeveyh’in ...

Nasiruddîn et-Tûsî Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

el-İmâme

Eserinin girişinde müellif önemli dostlarından biri olan Mecdüddin Şihâbü'l-islâm Fahrü'l-ulemâ Ali b. (Mansûr b.) Nâmâver'in kendisine usûlü'd-dîn'in üçüncü rüknü olan imâmetü eimmeti'z-zâhirin hakkındaki söz hususunda ...

Nasiruddîn et-Tûsî Talik Ragıp Paşa Yazma Eser Kütüphanesi