UA-128574582-4

Yazar : Nahîfî

Telif

Nasîhatü’l-vüzerâ

Siyâsî nasihatnâmeler içerisine dahil olabilecek muhteva ve uslüba sahip bu eserde müellif dönemin sultânına ve sadrazamına isim vermeden bazı nasihat ve tavsiylerde bulunmaktadır. Nasihatler arasında ahlâkî, fıkhî konulara ...

Nahîfî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi