Yazar : Mehmed b. Ali b. Mehmed

Tercüme

Tercümetü tıbri’l-mesbûk fî nesâyihi’l-mülûk

Eser Hüccetü'l-İslâm Ebû Hâmid Muhammed b. Muhammed et-Tûsî el-Gazzâlî'nin (ö. 505/1111) Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar için kaleme aldığı Nasîhatü’l-mülûk adlı Farsça eserinin onun öğrencilerinden olduğu belirtilen ...

Âşık Çelebî Mehmed b. Ali b. Mehmed Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif-Tercüme

Mi‘râcü’l-eyâle ve minhâcü’l-adâle

Eser Takıyyüddin İbn Teymiyye'nin (ö. 728/1328) Siyâsetü’ş-şer’iyye fî ıslâhi’r-râ’î ve’r-ra’iyye adlı Arapça eserinin genişletilmiş Türkçe tercümesidir. Eser aynı zamanda Siyâsetü’ş-şer’iyye'nin bilinen ilk ...

Âşık Çelebî Mehmed b. Ali b. Mehmed Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

Terceme-i ravzatü'l-ahyâr

Eser Ebu Ahmed Muhammed b. Kasım b. Ya`kub el-Amasî'nin (ö. 901/1533) Zemahşerî'nin (ö. 538/1144)) Rebîü'l-ebrâr ve Nusûsü'l-ahbâr adlı eserinden derleyerek oluşturduğu Ravzatü'l-Ahyâri'l-müntehab min Rebîi'l-Ebrâr adlı Arapça ...

Âşık Çelebî Mehmed b. Ali b. Mehmed Nesih Laleli Yazma Eser Kütüphanesi