UA-128574582-4

Yazar : Mahmud Süneyrî

Tercüme

Terceme-i es-siyâsetü'ş-şer‘iyye

Eser Dede Cöngî Kemâleddîn İbrâhîm b. Yahyâ el-Amâsî'nin (öl. 975/1567) Siyâsetnâme, es-Siyâsetü'ş-şer'iyye, Ahkâmü's-siyâse adlarıyla anılan siyasete müteallik eserinin Türkçe ...

Mahmud Süneyrî Nesih Beyazıd Devlet Kütüphanesi