UA-128574582-4

Yazar : Koca Nişancı

Telif

Mevâhibü'l-hallâk fî merâtibi'l-ahlâk

Türkçe kaleme alı‎nan bu eseri müellif Kanunî Sultan Süleyman'a ithaf etmiş‏tir. Eseri telif nedenini ise müellif; ilk olarak r‎ızâ-yı‎ Hakka muvaffak olmak için amel-i salihden bir amel bulup güzel ecirlere mazhar olmak ...

Koca Nişancı Celâlzâde Celâlzâde Tosyevî Celâlzâde Mustafa Çelebî. Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Selimnâme

Eser Yavuz Sultan Selim'in şehzâdeliğine saltanat dönemine ve özellikle tahta kaldığı dönemlerde meydana gelen bazı olaylar ve taht kavgalarına değinmektedir. Müellif eserde "nişancılık görevini bitirdiğinde yetmiş yaşlarında ...

Koca Nişancı Celâlzâde Celâlzâde Tosyevî Celâlzâde Mustafa Çelebî.

Telif

Mecmûatü'l-kavânîn

Eser Yavuz Sultan Selim ve Kânûnî Sultan Süleyman'ın saltanatı döneminde devlet kademelerinde özellikle Divân-ı Hümâyün, reisülküttâblık ve nişancılık görevlerinde büyük hizmetler veren Celâlzâde Mustafa Çelebi’nin ...

Koca Nişancı Celâlzâde Celâlzâde Tosyevî Celâlzâde Mustafa Çelebî. Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi