UA-128574582-4

Yazar : Keşanlı Nahifî Mehmed Emîn Efendi

Tercüme

Terceme-i nehcü's-meslûk fî siyâseti'l-mülûk

Eser Ebü'n-Necîb eş-Şeyrezî'nin (Ebü'n-Necib Celaleddîn Abdurrahman b. Nasr b. Abdullah Şeyzerî) (ö. 589/1193)) Nehcü'l-meslûk fî siyâseti'l-mülûk adlı eserinin Türkçe tercümesidir. Mütercim eseri dönemin Osmanlı sultânı I. ...

Keşanlı Nahifî Mehmed Emîn Efendi Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi