UA-128574582-4

Yazar : Keçecizâde İzzet Molla

Telif

Lâyiha-i İzzet Molla

Sultan II. Mahmud'un emri üzerine hicrî 1253 yılında kaleme alınan eser müellifin devlet erkânı, işleyişi ve bunlara dair bazı yanlış uygulamaların ıslahı hakkındaki görüşlerine yer vermektedir. Eserde özellikle devletin içinde ...

Keçecizâde İzzet Molla Nesih Topkapı Sarayı Müzesi