UA-128574582-4

Yazar : Hatibzâde Muhyiddin Efendi

Müntehab

Ravzatü'l-Ahyar

Eser Zemahşerî'nin (Carullah Mahmud b. Ömer el-Harizmi, Ebü'l-Kasım, 538/1144)) Rebîü'l-ebrâr ve Nusûsü'l-ahbâr adlı eserinden derlenerek oluşturulmuştur. Nitekim eserin tam adı Ravzü'l-ahyari'l-müntehab min Rebii'l-ebrâr ...

Hatibzâde Muhyiddin Efendi