UA-128574582-4

Yazar : Haşmet

Tercüme-Şerh

Hülâsatü’l-burhân fî itâati’s-sultân

Eser Yâsincizâde es-Seyyid Ahmed Abdülvehhâb b. Osman b. Mustafa tarafından sultâna itaatın gerekliliği ve zorunluluğuna vurgu yapan Hülâsatü’l-burhân fî itâati’s-sultân adlı Arapça eserin Türkçe tercüme ve şerhidir. Eser ...

Haşmet İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Telif

İntisâbü’l-mülûk

Müellif Sultan III. Mustafa'nın tahta çıktığı gece gördüğü bir rüya üzerine bu rüyayı anlatan bu eseri ona ithafen kaleme alır. Rüyasında padişahın kendisine "müfettişü'l-haremeyn" görevini tevdi ettiğini belirtir. Rüyaya ...

Haşmet Talik Millet Yazma Eser Kütüphanesi