UA-128574582-4

Yazar : Gelibolulu Mustafa Âlî

Telif

Nasîhatü’s-selâtin

Hicrî 989’da Halep'te kaleme alınan bu eser adından anlaşılacağı üzere sultânlara nasihat vermek amacıyla kaleme alınmıştır. Hacim olarak geniş bir eser olmakla birlikte müellif eserini bir mukaddime, dört bab ve bir hâtime ...

Gelibolulu Mustafa Âlî Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Şerh

Mevâidü'n-nefâis fî kavâidü'l-mecâlis

Eser müellifin Kavâ’id-ül-Mecâlis adlı önceki eserinin bir mütemmimi ve şerhi mahiyetindedir. Müellif bu eserini -daha önce yazdığı Kavâidü'l-mecâlis adlı eserini okuyan- birçok âlim ve özellikle Hoca Sâdeddîn Efendi’nin ...

Gelibolulu Mustafa Âlî Talik Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Tercüme

Mehâsinü’l-edeb

Câhız’ın Minhâcü’s-sülûk ilâ âdâbi sohbeti’l-mülûk adlı Arapça eserinin üzerinde bazı ekleme ve çıkarmaların yapıldığı Türkçe tercümesi olan bu eser, dönemin paşalarından Damad İbrahim Paşa'ya ithafen 1004 (6 ...

Gelibolulu Mustafa Âlî Talik Nuruosmaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Füsûl-i hall ü akd usûl-i harc ü nakd

Hicrî 1007 yılının başlarından Sultan III. Mehmed'e ithafen kaleme alınmış olup özellikle müellifin dönemindeki devlet nizâmındaki sıkıntı ve bozuklukları ele alan bir eserdir. Müellif hicretten beri geçen 1000 yıllık süreç ...

Gelibolulu Mustafa Âlî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi