UA-128574582-4

Yazar : Câhiz

Telif

et-Tâc fî ahlâki'l-mülûk

Eserde halifelerin ve hükümdarların gündelik hayatlarına ve özellikle eğlence hayatlarına yer verilmekte, yöneticilerin huzuruna çıkma yetkisi bulunan zevâta bu çerçevede bir davranış rehberi sunulmaktadır. Eserin Câhız'a nispeti ...

Câhiz Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

el-Usmâniyye

Eser Hz. Osman'ın şehit edilmesinden sonra Hz. Osmân'ın taraftarı olarak ortaya çıkan ve Osmaniyye olarak anılan zümreyi ve ilk üç halifeyi Hz. Osman'a büyük nefret besleyen şiî taraftarlarına karşı savunan bir kitaptır. Müellif ...

Câhiz Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Kitâbü'l-hüccâb

Müellifin girişteki ifadelerinden de anlaşılacağı üzere çeşitli haberler ve şiirlerin derlenerek oluşturulan bu eser, "hicâb" kavramı üzerinde durmuş ve hicabın çeşitli yönlerine değinmiştir. Bu bağlamda, utanma duygusuna, ...

Câhiz Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Tenbîhü'l-mülûk ve'l-mekâyid

Müellifin girişte de belirttiği üzere eser hükümdarları onların dost ve arkadaşlarının tuzaklarından sakındırmayı sağlamak amacıyla kaleme alınmıştır. Daha sonra müellif sırayla Fars'ın, Rum'un ve son olarak da Arab'ın ...

Câhiz Nesih Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

es-Sultân ve ahlâku ehlihi

Eserin günümüze ulaştığı ...

Câhiz

Telif

Edebü'l-mülûk

Eserin günümüze ulaştığı ...

Câhiz

Telif

Kitâbü'l-kudât ve'l-vülât

Eserin günümüze ulaştığı ...

Câhiz

Telif

Medhü't-ticâre ve zemmü ameli's-sultân

Eser adından da anlaşılacağı üzere siyaset ve iktisad konularına değinmektedir. Genel olarak eserde hükümdara itaat, ticaret, ticaret eğitimi vb. konulara ...

Câhiz

Telif

Kitâb fi'l-Abbâsiyye

Abbâsîler hakkında bir eser olup, müellif bu eserinde hilafette Hz. Abbâs'ın soyundan gelenlerin hakkı olduğunu savunanların görüşlerine ...

Câhiz