UA-128574582-4

Yazar : Celâlzâde Sâlih Çelebî

Tercüme

Terceme-i câmiu'l-hikâyât ve levâmiu'r-rivâyât

Nûreddîn Muhammed b. Muhammed b. Yahyâ el-Buhârî el-Hanefî el-Avfi (Örfî)’nin (ö. 629/1232) "Cevâmiü'l-hikâyât ve levâmiü'r-rivâyât" adlı eserinin Türkçe tercümesidir. Muhteva olarak Ahlâk-ı Muhsinî’ye yakın özellikleri ...

Celâlzâde Sâlih Çelebî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi