UA-128574582-4

Yazar : Celâlüddîn es-Süyûtî

Telif

er-Risâletü'n-nâsıriyye fî tâati's-sultân

Eser dönemin hükümdarlarından es-Sultanü'l-Melik en-Nâsır Ebü's-Saadât Muhammed b. es-Sultan el-Melikü'l-eşref Ebü'n-nasr Kayıtbay'a ithafen askerler tarafından ona karşı gerçekleştirilen bir isyan sebebiyle kaleme alınmıştır. ...

Süyûtî Celâlüddîn es-Süyûtî Talik Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Mâ ravâhü'l-esâtîn fî ademi'l-mecî ile's-selâtîn

Eser müellifin hicrî 890-905 yıllarında Baybarsiyye Hangahı şeyhliği görevinde bulunduğu esnada 901 (1495) yılında Rebîülevvel-Receb ayları arasında kaleme alınmıştır. Müellif bu dönemde hangah mensuplarının devletten ...

Süyûtî Celâlüddîn es-Süyûtî

Telif

er-Rutbetü'l-münîfe fî fazli's-saltanati'ş-şerîfe

Genel olarak hilafetin meşrûiyeti ve Kureyşîliği meselesini ele alan bir eserdir. Müellifin girişte ifade ettiğine göre Acem'den bazı fazilet sahibi kimseler kendisine "hilafetin şeriatta hakkında hadislerin varid olduğu gibi aslı var ...

Süyûtî Celâlüddîn es-Süyûtî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

er-Risâletü's-sultâniyye

Eser müellifin hicrî 890-905 yıllarındaki görevinde iken 901 (1495) yılında Rebîülevvel-Recep ayları arasında kaleme alınan Mâ revâhü’l-esâtîn fi ademi’l-mecîi ile’s-selâtîn adlı eserinin muhtasarı mahiyetindedir. ...

Süyûtî Celâlüddîn es-Süyûtî Talik Atıf Efendi Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Risâle ilâ mülûki't-Tekrûr

Eser genel anlamda Tekrûr hükümdarlarına nasihat etmek ve onları uyarmak amacıyla kaleme alınmıştır. Müellif bu eserinde hükümdarların özellikle yönetimlerinde şerîata uymaları, onun hükmünden çıkmamaları ve adaletle ...

Süyûtî Celâlüddîn es-Süyûtî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Âdâbü'l-mülûk

Eserin herhangi bir nüshasına ulaşılamamıştır. İmamoğlu ise eser hakkında şu ifadelere yer vermektedir: "Beytülmâlin kullanılmasında şer’î hükümlerin belirleyici olması ve şeriatın dışına çıkılmaması için ikaz ...

Süyûtî Celâlüddîn es-Süyûtî