Yazar : Azmî Efendi

Tercüme

Enîsü'l-ârifîn

Eser Mevlânâ Kemâleddîn Hüseyin b. Ali-yi Beyhakī-yi Sebzevârî Hüseyin Vâiz-i Kâşifî'nin (ö. 910/1505) Ahlâk-ı Muhsinî adlı Farsça eserinin Türkçe serbest tercümesidir. Eserin Süleymaniye Ktp., Pertevniyal nr. 00474 yazma ...

Azmî Efendi Talik Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi

Telif

Siyâsetnâme

İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Arapça Yazmalar bölümünde nr. A0912'deki eserin müellifi olarak Azmî Efendi nispeti yer almakla birlikte eser nüshada Dede Efendi'ye nispet edilmektedir. Ancak esasında metin dikkatlice ...

Azmî Efendi İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi

Telif

Nasîhatnâme

Manzum olarak kaleme alınan bu eser genel olarak ibadet, dua, zikir, ahlak, konularına değinir. Eserine "her işe kıl besmele ibtidâ" diyerek başlayan müellif buradan hamdeleye geçmekte akabinde de namaza ihtimam göstermek ve çeşitli ...

Azmî Efendi Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi