Yazar : Ayıntâbî

Tercüme-Şerh

Terceme-i şerhü's-siyeri’l-kebîr

Muhammed eş-Şeybânî’nin es-Siyerü’l-kebîr adlı eserine Serahsî tarafından yapılan Arapça şerhin Türkçe tercümesidir. Mütercim esere bir mukaddime ekleyerek eser, Şeybânî ve şarih Serahsî'nin hayatları hakkında bazı ...

Ayıntâbî

Telif

Teysîrü’l-mesîr fî şerhi’s-siyeri’l-kebîr

Eser Ebû Bekr b. Ebî Sehl es-Serahsî'nin Şerhu’s-Siyeri’l-kebîr’ adlı eserindeki bazı meseleleri açıklamak maksadıyla kaleme alınmış Arapça şerhidir. Eser genel anlamda savaş hukukuna ve devletler hukukuna ...

Ayıntâbî Nesih Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi